GRI tilvísunartafla

Samfélagsskýrsla Brims er gefin út samkvæmt viðmiðum GRI Standard (e. Global Reporting Initiative, GRI100-400).
Í GRI tilvísunartöflunni, sem finna má hér fyrir neðan, er skýrt nánar frá þeim GRI vísum og mælikvörðum sem Brim uppfyllir í samfélagsskýrslunni. Hægt er að nálgast staðsetningu þeirra GRI viðmiða sem félagið uppfyllir svo sem upplýsingar um félagið, efnahagslegan árangur, umhverfisframmistöðu, samfélagsleg málefni, starfsfólk, gæði og rekjanleika.

GRI               Lýsing Uppfyllt Athugasemdir og hlekkir
Upplýsingar um fyrirtæki
GRI 102-1 Heiti fyrirtækis Brim hf.
GRI 102-2 Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta Brim - Um Brim
GRI 102-3 Staðsetning höfuðstöðva Brim - Um Brim
GRI 102-4 Staðsetning rekstrar Brim - Um Brim
GRI 102-5 Eignarhald og félagaform Brim - Um Brim
GRI 102-6 Markaðir í þjónustu Brim - Um Brim
GRI 102-7 Stærð skipulagsheildarinnar Brim - Um Skýrsluna
GRI 102-8 Upplýsingar um starfsmenn og aðra starfskrafta Mannauður
GRI 102-9 Aðfangakeðja Brim - Um Brim
GRI 102-10 Verulegar breytingar á skipulagsheildinni og aðfangakeðju hennar Árið í hnotskurn
GRI 102-11 Varúðarregla eða nálgun Nei
GRI 102-12 Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis Samfélags- og Samstarfsverkefni
GRI 102-13 Aðild að samtökum Samfélags- og Samstarfsverkefni
Gæði og rekjanleiki
Umhverfi
Stefna og greining
GRI 102-14 Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka Ávarp forstjóra
GRI-102-15 Helstu áhrif, áhætta og tækifæri Brim - Um Brim
Starfskjarastefna
GRI 102-16 Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið Mannauður - Mannréttindi
GRI 102-17 Ferli fyrir ráðleggingar og mál tengd siðferði Starfsreglur stjórnar
Stjórnhættir
GRI 102-18 Stjórnskipulag Starfsreglur stjórnar, Starfsreglur endurskoðunarnefndar, Starfsreglur starfskjaranefndar
GRI 102-19 Framsal valds Starfsreglur stjórnar
GRI 102-20 Ábyrgð á framkvæmdastjórnarstigi á efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum málefnum Samfélagsábyrgð heyrir undir starfsheitinu samfélagstengsl sem svarar beint til forstjóra
GRI 102-21 Ráðgefandi hagsmunaaðilar fyrir efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg málefni Nei
GRI 102-22 Samsetning æðstu stjórnar og nefnda hennar Efnahagur - stjórnarhættir
GRI 102-23 Formaður æðstu stjórnar Formaður stjórnar er ekki í framkvæmdastjórn
GRI 102-24 Tilnefning og val á æðstu stjórn Samþykktir
GRI 102-25 Hagsmunaárekstrar Starfsreglur stjórnar
Hlutverk stjórnar hvað varðar tilgang, gildi og stefnu
GRI 102-26 Hlutverk æðstu stjórnar við framsetningu tilgangs, gilda og aðferðafræði Brim - Stefna og framtíðarsýn
GRI 102-27 Sameiginleg þekking æðstu stjórnar Brim - Um skýrsluna
GRI 102-28 Mat á frammistöðu æðstu stjórnar Nei
GRI 102-29 Auðkenning og stjórnun á efnahagslegum, umhverfislegum og félagslegum áhrifum Nei
GRI 102-30 Markvirkni áhættustjórnunarferla Nei
GRI 102-31 Efnahagsleg, umhverfisleg og félagsleg rýni á efnistökum Nei
Skýrslugjöf í samfélagsmálum
GRI 102-32 Hlutverk æðstu stjórnar við skýrslugjöf um sjálfbærni Forstjóri metur og gefur lokasamþykki á samfélagsskýrslu
Árangursmat
GRI 102-33 Upplýsingagjöf um mikilvæg málefni Starfsreglur stjórnar
GRI 102-34 Eðli og heildarfjöldi mikilvægra málefna Efnahagur - Stjórnarhættir
Starfskjarastefna
GRI 102-35 Stefnur um þóknun Starfskjarastefna
GRI 102-36 Ferli til að ákvarða þóknun Starfskjarastefna
GRI 102-37 Þátttaka hagsmunaðila í ákvörðunum um þóknanir Starfskjarastefna
GRI 102-38 Árlegt heildarhlutfall launagreiðslna Nei
GRI 102-39 Prósentuhækkun á árlegu heildarhlutfalli launagreiðslna Nei
GRI 102-40 Listi yfir hópa hagsmunaaðila Nei
GRI 102-41 Sameiginlegir kjarasamningar Mannauður
GRI 102-42 Auðkenning og val á hagsmunaaðilum Nei
GRI 102-43 Verklag við virkjun hagsmunaaðila Nei
GRI 102-44 Helstu efnistök og málefni Nei
GRI 102-45 Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum Brim - Um skýrsluna
GRI 102-46 Skilgreining á efni skýrslu og mörkum efnistaka Brim - Um skýrsluna
GRI 102-47 Listi yfir viðfangsefni Brim - Um skýrsluna
GRI 102-48 Ítrekun upplýsinga Á ekki við
GRI 102-49 Breytingar á skýrslugjöf Á ekki við
GRI 102-50 Tímabil skýrslugjafar Árið 2019
GRI 102-51 Dagsetning nýjustu skýrslu Fyrir árið 2019
GRI 102-52 Tíðni skýrslugjafar Árlega
GRI 102-53 Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna csr@brim.is
GRI 102-54 Staðhæfingar um skýrslugjöf í samræmi við GRI staðla Brim - Um skýrsluna
GRI 102-55 GRI efnisvísir Brim - Um skýrsluna
GRI 102-56 Ytri trygging Brim - Um skýrsluna
GRI 103-1 Útskýring á viðfangsefni og mörkum þess Brim - Um skýrsluna
GRI 103-2 Stjórnunarnálgun og þættir hennar Efnahagur - Stjórnarhættir
GRI 103-3 Mat á stjórnunarnálgun Efnahagur - Stjórnarhættir
Efnahagur
Fjárhagsleg frammistaða
GRI 201-1 Beint efnahagslegt virði sem er skapað og dreift Efnahagur - Skattaspor
GRI 201-2 Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri sökum loftslagsbreytinga Umhverfi
GRI 201-3 Skilgreint fyrirkomulag skuldbindinga um bætur og annað fyrirkomulag eftirlauna Brim hefur enga samninga við stjórnendur og starfsmenn vegna lífeyrisskuldbindinga og kaupaukakerfa
GRI 201-4 Fjárhagsaðstoð frá stjórnvöldum Efnahagur - Rekstraruppgjör
Nálægð á markaði
GRI 202-1 Hlutföll almennnra byrjunarlauna eftir kyni samanborið við staðbundin lágmarkslaun Nei
GRI 202-2 Hlutfall æðstu stjórnenda sem eru ráðnir úr nærsamfélaginu Efnahagur - Stjórnendur úr nærsamfélagi
Óbein efnahagsleg áhrif
GRI-203-1 Innviðafjárfestingar og þjónusta sem stutt er við Efnahagur - Fjárfestingar í innviðum og þjónustu samfélagsins
GRI 203-2 Veruleg óbein efnahagsleg áhrif Efnahagur
Öflun aðfanga
GRI 204-1 Hlutfall útgjalda til birgja í nærsamfélaginu Efnahagur - Innkaupastefna og birgjamat
Viðskiptavinur
Heilsa og öryggi viðskiptavina
GRI 205-1 Mat á rekstri vegna áhættu sem tengist spillingu Mannauður - Siðareglur
GRI 205-2 Samskipti og þjálfun um stefnur og verklagsreglur gegn spillingu Mannauður - Siðareglur
GRI 205-3 Staðfest atvik um spillingu og aðgerðir er gripið var til Engin atvik
Samkeppnishamlandi hegðun
GRI 206-1 Lagalegar aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun, hringamyndun og einokunaraðferðum Engin mál hafa komið upp á árinu
Umhverfi
Efnisnotkun
GRI 301-1 Efni sem notuð eru eftir þyngd eða rúmmáli Nei
GRI 301-2 Endurunnið hráefni sem notað er Nei
GRI 301-3 Endurvinnanlegar vörur og efni notað í umbúðir þeirra Nei
GRI 302-1 Orkunotkun innan skipulagsheildarinnar Umhverfisuppgjör
GRI 302-2 Orkunotkun utan skipulagsheildarinnar Umhverfisuppgjör
GRI 302-3 Orkukræfni Umhverfisuppgjör - Eldsneyti
GRI 302-4 Minnkun á orkunotkun Umhverfisuppgjör
GRI 302-5 Minnkun á orkuþörf vöru og þjónustu Umhverfisuppgjör
Vatn
GRI 303-1 Vatnstaka eftir vatnsbólum Umhverfisuppgjör
GRI 303-2 Veruleg áhrif á vatnsból vegna vatnstöku Á ekki við
GRI 303-3 Vatn endurunnið og endurnýtt Á ekki við
Líffræðileg fjölbreytni
GRI 304-1 Rekstrarstaðir í eigu, leigðir, stjórnað á, eða við skilgreind verndarsvæði auk annarra svæða með mikinn líffræðilegan fjölbreytileika Að hluta Gæði og rekjanleiki - Ólögleg veiði
GRI 304-2 Veruleg áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika af starfsemi, vöru og þjónustu Umhverfi - Ábyrgar fiskveiðar
GRI 304-3 Varin eða endurheimt búsvæði Umhverfi - Ábyrgar fiskveiðar
GRI 304-4 Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í innlendum verndarflokki á áhrifasvæði rekstrar Að hluta Umhverfi - Ábyrgar fiskveiðar
Losun
GRI 305-1 Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang1) Umhverfisuppgjör
GRI 305-2 Óbein orkulosun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 2) Umhverfisuppgjör
GRI 305-3 Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 3) Umhverfisuppgjör
GRI 305-4 Styrkur á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) Umhverfisuppgjör
GRI 305-5 Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) Umhverfisuppgjör
GRI 305-6 Losun ósoneyðandi efna Nei
GRI 305-7 Losun köfnunarefnisoxíðs (NOX), brennisteinsoxíðs (SOX) og önnur veruleg losun lofttegunda
GRI 306-1 Losun vatns eftir gæðum og áfangastað Að hluta Umhverfisuppgjör
GRI 306-2 Úrgangur eftir tegund og förgunaraðferð Umhverfisuppgjör
GRI 306-3 Verulegur leki Á ekki við
GRI 306-4 Flutningur á hættulegum úrgangi Á ekki við
GRI 306-5 Vatnshlot sem verða fyrir áhrifum af losun vatns og/eða afrennsli Á ekki við
Reglufylgni
GRI 307-1 Ekki farið að umhverfislögum og reglum Engin brot eða sektir
Umhverfisáhrif birgja
GRI 308-1 Nýir birgjar sem voru skimaðir með því að notast við umhverfisviðmið Innkaupastefna og birgjamat
GRI 308-2 Neikvæð umhverfisáhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til Innkaupastefna og birgjamat
Starfsmaður
Vinnuafl
GRI 401-1 Nýráðningar starfsmanna og starfsmannavelta Nei
GRI 401-2 Fríðindi fyrir starfsmenn í fullu starfi en ekki fyrir starfsmenn í hluta- eða tímabundnu starfi Að hluta Mannauður
GRI 401-3 Foreldraorlof Mannauður
Kjaramál
GRI 402-1 Lágmarks uppsagnarfrestur ef breytingar verða á rekstri Mannauður
Vinnueftirlit
GRI 403-1 Fyrirsvar í formlegum og sameiginlegum heilsu- og öryggisnefndum stjórnenda og starfskrafta Mannauður - Öryggi
GRI 403-2 Tegundir og tíðni meiðsla, atvinnusjúkdómar, fjarverudagar og fjöldi vinnutengdra dauðsfalla Mannauður - Slys
GRI 403-3 Starfskraftar með háa tíðni eða í mikilli hættu á að þróa með sér starfstengda sjúkdóma Mannauður - Slys
GRI 403-4 Efnistök er varða heilsu- og öryggismál sem fjallað er um í formlegum samningum við stéttarfélög Mannauður - Öryggi
Þjálfun og menntun
GRI 404-1 Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern starfsmann Mannauður - Fræðsla
GRI 404-2 Áætlanir um símenntun starfsmanna og stuðningur við breytingar Mannauður - Fræðsla
GRI 404-3 Hlutfall starfsmanna sem fær reglulega rýni á frammistöðu og starfsþróun Nei
Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri
GRI 405-1 Fjölbreytileiki stjórna og starfsmanna Að hluta Mannauður - Mannréttindi
Launajafnrétti
GRI 405-2 Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í samanburði við karla Nei
Jafnræði
GRI 406-1 Atvik um mismunun og framkvæmdar úrbætur Nei
Félagafrelsi og kjaraviðræður
GRI 407-1 Rekstur og birgjar þar sem hætta er á sniðgöngu varðandi félagafrelsi og sameiginlega kjarasamningagerð Að hluta Mannauður - Mannréttindi
Barnavinna
GRI 408-1 Rekstur og birgjar þar sem verulega hætta getur verið á barnaþrælkun Að hluta Mannauður - Mannréttindi
GRI 409-1 Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á nauðungar- eða skylduvinnu Að hluta Mannauður - Mannréttindi
Öryggismál
GRI 410-1 Starfsmenn í öryggisgæslu sem fá þjálfun í stefnu eða verklagsreglum í mannréttindamálum Að hluta Mannauður - Öryggi
Frumbyggjaréttur
GRI 411-1 Brotatilvik sem fela í sér réttindi frumbyggja Á ekki við
Mat
GRI 412-1 Rekstur sem hefur verið rýndur eða áhrifametinn með hliðsjón af mannréttindum Nei
Mannréttindi
Fjárfestingar
GRI 412-2 Þjálfun starfsmanna í stefnum eða verklagsreglum um mannréttindi Nei
GRI 412-3 Samkomulag og samningar um verulegar fjárfestingar og samningar sem fela í sér mannréttindaákvæði eða hafa verið skimaðir með hliðsjón af mannréttindamálum Nei
Samfélag
Nærsamfélag
GRI 413-1 Rekstur með virkni í nærsamfélaginu, áhrifamat og þróunaráætlanir Nei
GRI 413-2 Rekstur sem hefur umtalsverð, raunveruleg og möguleg neikvæð áhrif á nærsamfélagið Árið í hnotskurn - Umfjöllunarefni
Mat á starfsskilyrðum starfsfólks birgja
GRI 414-1 Nýir birgjar sem voru skimaðir á grundvelli félagslegra viðmiða Efnahagur - Innkaupastefna og birgjamat
GRI 414-2 Neikvæð félagsleg áhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til Árið í hnotskurn - Umfjöllunarefni
Opinber stefna
GRI 415-1 Framlag til stjórnmála Samfélags- og samstarfsverkefni
Viðskiptavinur
Heilsa og öryggi viðskiptavina
GRI 416-1 Mat á heilsu- og öryggisáhrifum vöru- og þjónustuflokka Gæði og rekjanleiki
GRI 416-2 Atvik þar sem ekki var farið eftir reglum og varða vöru og þjónustu sem hefur áhrif á heilsu og öryggi Gæði og rekjanleiki
Merkingar á vöru og þjónustu
GRI 417-1 Kröfur til upplýsinga og merkinga á vörum og þjónustu Gæði og rekjanleiki
GRI 417-2 Atvik þar sem ekki er farið eftir reglum sem varða upplýsingar og merkingar vöru og þjónustu Gæði og rekjanleiki
Markaðssetning
GRI 417-3 Atvik við markaðssetningu þar sem ekki er farið eftir reglum Gæði og rekjanleiki
Persónuvernd viðskiptavina
GRI 418-1 Rökstuddar kvartanir varðandi brot á personuvernd viðskiptavina og tap á gögnum þeirra Engin brot
Reglufylgni
GRI 419-1 Ekki farið að lögum og reglum á félagslegum og efnahagslegum sviðum Efnahagur - stjórnarhættir
Matvælaframleiðsla
Matvælaframleiðsla
FP1 Hlutfall af keyptu magni frá birgjum í samræmi við upprunastefnu fyrirtækisins Efnahagur - Innkaupastefna og birgjamat
FP2 Hlutfall af keyptu magni sem staðfest hefur verið að stenst kröfur um alþjóðlega viðurkennda framleiðslustaðla, skipt niður á einstaka staðla Gæði og rekjanleiki - Ólögleg veiði
FP3 Hlutfall af glötuðum vinnutíma vegna ágreinings innan iðnaðarins, verkfalla eða verkbanna, eftir landi Engin tapaður vinnutími vegna verkfalla eða verkbanna árið 2019.
FP5 Hlutfall af framleiddu magni á starfstöðvum sem hlotið hefur vottun sjálfstæðs þriðja aðila í samræmi við alþjóðlega viðurkenndar öryggisreglur um stjórnunarkerfisstaðla Gæði og rekjanleiki
FP6 Hlutfall af heildarsölumagni neysluvara, eftir vöruflokki, sem er með lækkuðu hlutfalli mettaðra fitusýra, transfitusýra, natríums og viðbætts sykurs Afurðir félagsins eru í öllum tilfellum hreinar og náttúrulega heilnæmar sjávarafurðir.
FP7 Hlutfall af heildarsölumagni neysluvara, eftir vöruflokki, sem inniheldur aukin næringarefni á borð við trefjar, vítamín, steinefni, plöntuefni eða virk matvælaaukefni Afurðir félagsins eru í öllum tilfellum hreinar og náttúrulega heilnæmar sjávarafurðir.
FP8 Stefnur og venjur í samskiptum við neytendur um innihald og næringargildi umfram það sem er lögbundið Lítill hluti afurða er vörur í neytendaumbúðum undir merkjum annarra fyrirtækja og sér félagið því ekki um hönnun eða skipulagningu merkinga á þeim.
FP9 Hlutfall og heildarfjöldi dýra í eldi og/eða vinnslu, eftir tegund og kyni Ársskýrsla - Starfsemin
FP10 Stefnur og venjur, eftir tegund og kyni, sem lúta að líkamlegum breytingum og svæfingarlyfjum Félagið veiðir einungis villtan fisk
FP11 Hlutfall og heildarfjöldi dýra í eldi og/eða vinnslu, eftir tegund og kyni, samkvæmt húsnæðisgerð Ársskýrsla - Starfsemin
FP12 Stefnur og venjur í tengslum við sýklalyf, bólgueyðandi lyf, hormóna og/eða vaxtaraukandi meðferð, eftir tegynd og kyni Á ekki við Afurðir félagsins eru í öllum tilfellum hreinar og náttúrulega heilnæmar sjávarafurðir.
FP13 Heildarfjöldi tilvika þar sem brotið er í bága við lög, reglugerðir eða stefnu sem tengjast stöðlum um flutninga, afhendingu og aðferðir við slátrun lifandi land- og sjávardýra Á ekki við Afurðir félagsins eru í öllum tilfellum hreinar og náttúrulega heilnæmar sjávarafurðir.